آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

student1

ثبت نام ۲۴ دانشجو

presentation

بیشتر از ۲۴0 ساعت آموزش

questionnaire

شامل ۴۸ دوره

آخرین آموزش های طراحی وب

آخرین آموزش های طراحی گرافیک

6
دوره آموزشی

30
دانشجو

1340 ساعت
ساعت آموزش

1
تعداد اساتید